Tietosuojaseloste

Suomen ja Euroopan Unionin tietosuojalait ovat uudistuneet. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn. Voit lukea lisää OTAXIN selosteesta alta.

Mikäli teillä on kysyttävää näihin tietosuojaselosteisiin liittyen, ottakaa yhteyttä osoitteeseen

Oulun Aluetaksi Oy:n tietosuojakäytäntö
Rekisterinpitäjä
Oulun Aluetaksi Oy, y-tunnus 0839381-4
Konetie 33, 9060 Oulu

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Oulun Aluetaksi Oy
Ville-Veikko Pohjola

Konetie 33, 9060 Oulu

Keräämme erilaisia tietoja palveluidemme toiminnan varmistamiseksi, asiakassuhteiden hoitamiseksi ja käyttäjien vapaaehtoisesti antaman suostumuksen perusteella.

Palvelun teknistä toimivuutta varten keräämme käyttäjiltä tietoa, minkälaisilla päätelaitteilla ja ohjelmistoilla palvelua käytetään. Apuna käytämme evästeitä. Evästeiden käytön voi halutessaan estää selaimen asetusten kautta. Seuraamme myös sivustoon liittyvää yleistä käyttödataa: tämä sisältää käytön ajankohdan, käytön keston, vierailutiheyden sekä vieraillut osiot. Käyttöä seurataan Google Analytics -ohjelmalla. Palvelut noudattavat EU:n ehtoja henkilötietojen käsittelyn suhteen. Tietojen avulla kehitämme sivustoa entistä paremmaksi. Näitä tietoja ovat:
–Nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
–Käyttäjän yhteydenoton tai palautteen sisältämät tiedot.
–Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot.
–Käyttö- ja selaustiedot.

Asiakastietoja saadaan säännönmukaisesti seuraavasti:
– Palvelutilanteessa ja ostotapahtuman yhteydessä
– Asiakassuhteen syntyessä
– Markkinointitapahtuman yhteydessä
– Asiakkaalta itseltään verkon kautta, palaute- tai tarjouslomakkeen kautta
– Asiakkaalta itseltään sosiaalisen median kautta
– Taksintilauksen mobiilisovellusten kautta

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Oulun Aluetaksi Oy:n ulkopuolelle. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

Google Inc., Facebook / WhatsApp, Instagram, Tilitoimisto Fokus Oy, Microsoft Corp/LinkedIn, DDS Wireless International Inc., 02 Taksi

Palvelun keräämää käyttöanalytiikkatietoa säilytetään viisikymmentä (50) kuukautta. Sivuston käyttöön, kuten yhteydenottolomakkeeseen liittyvät henkilötiedot ovat tallennettuna korkeintaan 24 kuukautta.

Sivuston käyttäjällä on oikeus: oikeus saada pääsy tietoihinsa, oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, oikeus vaatia tiedon korjaamista ja oikeus pyytää tietojen poistamista. Edellä mainittuissa asioissa voit ottaa yhteyttä osoitteeseen:

Oulun Aluetaksi Oy:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjä
Oulun Aluetaksi Oy, y-tunnus 0839381-4
Konetie 33, 90620 Oulu

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Oulun Aluetaksi Oy
Ville-Veikko Pohjola

Konetie 33, 90620 Oulu

Rekisteröidyt
OTAXI –tilausvälityksen ja -maksuliikennepalvelun piirissä olevat taksiyrittäjät ja kuljettajat. OTAXI –tilausvälityksen piirissä olevat laskutusasiakkaat.

Rekisterin pitämisen käyttötarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on taksivälitys- ja maksuliikennetoiminnan suorittaminen ja yhteydenpito OTAXI –taksiammattilaisiin ja kaiken kattavan taksipalvelun tarjoaminen yritys-, yhdistys- ja yksityisasiakkaille. Rekisteriä käytetään jäsenyyteen kuuluvien etujen tarjoamiseen ja moninaiseen jäsenviestintään.

Rekisterin pitämisen peruste:
– Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn jäsenyyssuhteen perusteella.
– Jäsenluettelon (jäsenrekisterin) pitäminen on rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite.
– Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (palvelusopimus, laskutussopimus)
– Henkilötietoja käsitellään yleis- ja erityislainsäädännön perusteella (mm. laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä 16.3.2007/273 mahdollisine lakiviittauksineen)

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
autoilijat: yritys/organisaatio, y-tunnus, toiminnasta vastaavan yrittäjän nimi, yhteystiedot, laskutustiedot, pankkitilinumero, kuljettajan erityisosaamistaidot, taksiliikenteessä olevan ajoneuvon tiedot, muut asiakas-suhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
kuljettajat: taksiammattilaisen erikoistaidot ja yhteystiedot.
Yhdistys- ja yritysasiakkaat: Yrityksen/yhdistyksen nimi, y-tunnus, yhteystiedot, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
Yksityisasiakkaat: Nimi, puhelinnumero, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tietojen poistaminen ja säilytysaika
Oulun Aluetaksi Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsittelylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen voimassaolon ajan sekä sen jälkeen tarpeellisen ajan virhevastuiden hoitamiseksi.

Henkilötiedot tuhotaan ylikirjoittamalla, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnis-tänyt prosessin, joka edellyttää Oulun Aluetaksi Oy:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, mobiilisovelluksista, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

– autoilijan ilmoittaessa yhtiömuodon tai yhteystietojen muutoksesta tieto ilmoitetaan maksuliikennetoiminnasta olennaisesti vastaaville yhteistyökumppaneillemme.
– autolijan halutessa lähettää maksupäätteensä vaihtoon Oulun Aluetaksin toimiston kautta

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaa-lisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjalli-sesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyy-tensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 25.5.2018.